Joomla! News

Joomla 4.0.6 และ Joomla 3.10.5 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.6 และ Joomla 3.10.5 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.6 และ 3.10.5 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.0.5 และ Joomla 3.10.4 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.5 และ Joomla 3.10.4 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.5 และ 3.10.4 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.0.4 และ Joomla 3.10.3 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.4 และ Joomla 3.10.3 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.4 และ 3.10.3 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.0.3 และ Joomla 3.10.2 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.3 และ Joomla 3.10.2 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.3 และ 3.10.2 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย

Read more ...
Joomla 4.0.1 และ Joomla 3.10.1 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.1 และ Joomla 3.10.1 ถูกปล่อยแล้ว!

Joomla 4.0.1 และ 3.10.1 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.0.x และ 3.10.x ของ Joomla ซึ่งมีการแก้ไขข้อบกพร่องและการปรับปรุงมากมาย และรุ่นแก้ไขช่องโหว่ด้านความปลอดภัยสำหรับรุ่น 4.0.0

Read more ...

RECENT ARTICLE

RECENT POST

 • Joomla 4.1.5 และ Joomla 3.10.10 ถูกปล่อยแล้ว!
  Joomla 4.1.5 และ Joomla 3.10.10 ถูกปล่อยแล้ว!

  Joomla 4.1.5 และ 3.10.10 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ...

 • Joomla 4.1.4 ถูกปล่อยแล้ว!
  Joomla 4.1.4 ถูกปล่อยแล้ว!

  Joomla 4.1.4 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x ของ Joomla...

 • Joomla 4.1.3 และ Joomla 3.10.9 ถูกปล่อยแล้ว!
  Joomla 4.1.3 และ Joomla 3.10.9 ถูกปล่อยแล้ว!

  Joomla 4.1.3 และ 3.10.9 พร้อมใช้งานแล้ว โดยการปล่อยรุ่นนี้เป็นรุ่นแก้ไขข้อผิดพลาดสำหรับรุ่นในซีรี่ย์ 4.x และ 3.x ของ...