ข่าวประชาสัมพันธ์ การจัดแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ"

Princess Awardการจัดแข่งขัน "รางวัล เจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ" มีวัตถุประสงค์เพื่อ สนับสนุนงานวิจัยพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในประเทศไทย ให้มีความก้าวหน้าทัดเทียมระดับสากล สามารถนำมาพัฒนาในเชิงธุรกิจ และมีจุดประสงค์หลักเพื่อสร้างประโยชน์ให้กับประเทศ รวมทั้งเพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีการพัฒนาบุคลากรทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวางทั้งภาครัฐและเอกชน

โดยแบ่งการแข่งขันออกเป็น 2 ระดับ กล่าวคือ
     1. ประเภทบุคคลทั่วไป ผู้ชนะเลิศจะได้รับโล่พระราชทาน รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ พร้อมเงินรางวัล 1,000,000 บาท
     2. ประเภทนิสิตนักศึกษา ผู้ชนะเลิศจะได้รับได้รับโล่พระราชทาน รางวัลเจ้าฟ้าไอที รัตนราชสุดา สารสนเทศ พร้อมเงินรางวัล 100,000 บาท
 
อ่านเพิ่มเติม